JISS - מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון

אלוף משנה (מיל') ד"ר ערן לרמן

אלוף משנה (מיל') ד"ר ערן לרמן

סגן נשיא מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון.

ד"ר יוסי מנשרוף

ד"ר יוסי מנשרוף

איראן המהפכנית, האסלאם השיעי הפוליטי, רשתות שיעיות טרנס-לאומיות.

ישראל צריכה להידרש מדינית-אסטרטגית וצבאית גם יחד למוכנות אל מול אירועים דרמטיים שאין לפסול מראש את האפשרות כי יכללו גם הידרדרות לעימות בחזית הצפון או הדרום. לכידות, חוסן, דריכות ומוכנות לפעולה יתרמו בפועל להרתעה מפני פרובוקציות. רק איום צבאי אמין ימחיש לידיד ולאויב גם יחד כי במבחן כוח זה, איראן היא זו שתיאלץ לסגת.

כמו בסרט, שבו תנועת המצלמה משנה את נקודת המבט – ממוקד מקומי לנוף הכללי הנפרש בפנינו – כך גם שינו המהלכים הדרמטיים של ארצות הברית ושל איראן את מפת המציאות.

אירועי הסבב מול עזה, שהוצת בשל התגרות יזומה של הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני – וגם הדרך שבה בחרה ישראל לסיימו – מתפרשים לפתע בהקשר רחב הרבה יותר. בתוך זמן קצר מאוד השתנתה המציאות האזורית, התערערו כמה הנחות יסוד מקובלות, ומסתמן מצב משברי שממנו ניתן להידרדר לעימות נרחב.אך בנסיבו